Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ – 9. dubna 2023

  1. Dnes, o neděli Zmrtvýchvstání Páně, dovršujeme svaté triduum a vstupujeme do slavení Velikonoc. Mešní sbírka je určena na opravy kostela. Dnes a zítra, na Velikonoční pondělí, se mše svaté slouží podle nedělního pořádku.
  2. Už od Velkého pátku se v našem kostele modlíme novénu před svátkem Božího milosrdenství. Krátké rozjímání s korunkou k Božímu milosrdenství probíhá denně ráno po mši svaté v 8 hodin.
  3. Za týden oslavíme  2. neděli velikonoční, kterou končí Velikonoční oktáv. Zároveň je to svátek Božího milosrdenství, proto se  po mši svaté v 8 hodin ještě naposledy pomodlíme korunku.
  4. Kdo byste si chtěli odnést domů svěcenou vodu, můžete si ji nabrat během celého týdne u křtitelnice do donesené láhve.
  5. Slezský německý spolek zve své příznivce z Opavy a okolí na mši svatou v německém jazyce, která se bude slavit v sobotu 15.4. v 16:30 v kapli Povýšení svatého Kříže na Matiční ulici v Opavě.
  6. Děkujeme všem, kteří po celý půst podporovali naše farní pří­pravy na Velikonoce, tedy našim společenstvím za doprovod k pobožnostem křížové cesty, ministrantům varhaníkům, schole, chrámovému sboru i sboru Anchor, panu fotografovi, panu kostelníku Michalovi, bohoslovci Michalovi i celému zástupu starostlivých mužů a žen, pečujících o kostelní prádlo, o úklid kostela, o květiny i celou velikonoční výzdobu, a také za postavení Getsemanské zahrady a hrobu Pána Ježíše.  Pán Bůh zaplať!
  7. Po celý Svatý týden i nynější týden velikonoční spolu s učedníky a Pannou Marií provázíme Ježíše v jeho smrti a konečném vítězství nad zlem. Kéž nás slavení Zmrtvýchvstání Kristova zase obnoví a přivede k pramenům víry i duchovního života.  Kéž přispěje také k radosti a naději ve vašich srdcích i ve vašich rodinách.  Všem Vám, farníkům, přátelům a dobrodincům, přejeme hodně milostí milosrdného Pána.