6. neděle postní – KVĚTNÁ NEDĚLE – 2. dubna 2023

 1. Dnes slavíme 6. neděli postní, tedy Květnou neděli.
 2. Dnešním dnem vstupujeme do Svatého týdne:
  • Ty, kdo se ještě nestihli před Velikonocemi vyzpovídat, vybízíme ke svátosti smíření, jež v našem kostele probíhá vždy 20 minut přede mší svatou, a to jak dnes, tak v pondělí, úterý a ve středu. Od Zeleného čtvrtku až do Velikonočního pondělí se v našem kostele zpovídat nebude.
  • Zelený čtvrtek (6. 4.) je den ustanovení svátosti kněžství a nejsvětější Eucharistie. Ráno mše svatá nebude a kostel bude zavřený.  Stejně nebudou společné modlitby prvního čtvrtku, ale každý z Vás se je může pomodlit soukromě s pomocí  příslušné knížky, nebo naší webové stránky.  Teprve večer v 17 hodin oslavíme Památku poslední večeře Páně a vstoupíme do Svatého velikonočního tridua.  Po bohoslužbě bude tiché bdění u Getsemanské zahrady do 2030.
  • Velký pátek (74) je den úmrtí a pohřbu Páně. Tento den je dnem přísného půstu a je současně první pátek v měsíci.  Ráno od 8 hodin bude pokračovat bdění v Getsemanské zahradě až do 11 hodin, kdy vyrazíme z našeho kostela do ulic Opavy, kde se společně pomodlíme pobožnost Křížové cesty a zamíříme do konkate­drály.  Mše svaté slouženy nebudou.  Až večer v 17 hodin osla­víme liturgii Památky umučení Páně,. Po ní bude přeneseno nejsvětější Tělo Páně do hrobu.  Tam se na závěr pomodlíme modlitbu první­ho dne novény s Korunkou k Božímu milosrdenství. Svátost přijímání se uděluje pouze během večerní bohoslužby.  Sbírka tohoto dne je tradičně určena na údržbu chrámů ve Svaté zemi.  Po liturgii bude ještě možnost tiché soukromé adorace do 2030.
  • Bílá sobota (8.4.) je zasvěcena bdění a očekávání zmrtvýchvs­tání Pána Ježíše.  Ráno v 8 hodin začne výstav a adorace Těla Páně v hrobě, pak modlitba druhého dne novény s Korunkou k Božímu milosrdenství a po ní modlitba v tichu až do 18 hodin.  Boho­služba velikonoční vigilie začne v našem kostele v 19 hodin posvěcením ohně (proto si doneste svíce) a dalšími slavnostními obřady, jimiž vstoupíme do radostného slavení Zmrtvýchvstání Pána Ježíše.
  • V neděli (94.) je Boží hod velikonoční, tedy slavnost Zmrt­výchvstání Páně. Mše svaté budou v našem kostele v 700, 800 a 930.  Po mši v 8 hodin se pomodlíme novénu s Korunkou k Božímu milosrdenství. Při mši svaté v 930 Chrámový sbor zazpívá velikonoční skladby Mozarta, Haydna i Michny.  Mešní sbírka bude určena na opravy kostela.  Mše svatá v Marianu bude v 11 hodin.  Pokrmy na velikonoční stůl, které si přinesete, budeme žehnat na závěr každé mše svaté.
 1. Jménem otce Josefa Kibonga Nyaga a bratrů minoritů v Keni Vám děkujeme za vaše dary na stavbu misijního konventu v Mombase. Na tento účel se v našem kostele vybralo 28.993 Kč.  Pán Bůh zaplať !
 2. Jak v předsíní kostela na nástěnce, tak na webové stránce, včetně Facebooku, najdete podrobný rozpis všech velikonočních bohoslužeb.
 3. Přejeme Vám, ať Vás všechny tato posvátná doba vítězného zápasu Páně duchovně obnoví, povzbudí a posílí.