Rozjímání k adoraci Služebníků Velekněžského Srdce Ježíšova (SJVS)

Rozjímání k adoraci na BŘEZEN 2023

Drazí Služebníci – eucharistická srdce!
Buďte plni Pánova světla, on zazářil do temnoty vašich životů!
Plnost naděje a lásky pro každý nový den, s. Kateřina

 

 • Eucharistický Ježíši! – Jsme šťastni, že jsme u tebe, ve tvé blízkosti, že ty jsi nyní svátostně před námi. – Tvé eucharistické Srdce vévodí mezi námi, děkujeme ti za to! – Velmi toužíme a prosíme, abychom společně s našimi kněžími vnímali tvé Království všude tam, kam nás posíláš: na každém místě, v každé situaci kéž vnímáme tvou svatost.
  (5 min. ticha podle situace)
 • Drahý Ježíši! – Tvé Srdce má plnost synovství i otcovství! – Jsi láska, která září na každého člověka, jen tvé milosrdenství nám dává sílu. – Prosíme za naše kněze, dej jim milost synovství vůči nebeskému Otci a otcovství vůči nám, farníkům. – Dopřej nám kněze chápavé a milosrdné. – Přijmi naši vděčnost za tvou nekonečnou lásku!
  (5 min. ticha)
 • Nejmilejší Ježíši! – Jsi plný Ducha Svatého a vše, co činíš, činíš v jeho ohnivé síle a lásce! – Daruj nám, prosíme, ohnivá srdce, která zapalují každého, koho nám posíláš do cesty. – Dej nám milost stát se světlem světa a solí země: světlem, které je jemné a osvěcuje cesty druhých. – Solí, která dává správnou, božskou chuť do všech situací, kam nás posíláš.
  (5 min. ticha)
 • Nekonečný Bože! – Jako veliký dar nám dáváš svátost smíření. – Odpouštíš nám hříchy a zároveň nám dáváš sílu, abychom společně s tebou mohli kráčet dál. – Ze srdce tě prosíme, abychom pochopili toto veliké tajemství a ke svátosti smíření přistupovali radostně. – Daruj nám, prosíme, zpovědníky podle svého vždy chápajícího Srdce!
  (5 min. ticha)
 • Pane náš! – Každý z nás je zahlcen světem, starostmi a bolestmi všedních dní. – Přišli jsme, abychom ti zde právě toto odevzdali jako své oběti za kněze, kteří jsou ti tak milí. – Nauč nás správně nahlížet na své životy, daruj nám více svůj vlastní, nebeský pohled. – Jsme tvoji a odevzdáváme ti všechno!
  (5 min. ticha)
 • Trojjediné Srdce! – Stále vedeš každého z nás! – Jsi naší svatostí, znova chceme projevit vděčnost za všechno, co nám dáváš. – Odevzdáváme ti zvlášť mladé a děti naši farnosti. – Prosíme, abychom společně s nimi a naším knězem o. (jméno) vytvářeli vzájemnou jednotu a lásku. Oslav se na životě každého z nás!
  (5 min. ticha)
 • Dotkni se nás, Lásko věčná! – Prodotýkej naše rány na těle, duši i duchu. – Rozlej svou lásku, drahé Rozdrcené Srdce, do srdce každého z nás, do života každého z nás. – Nám i našim kněžím daruj sílu žít čistotu srdce, jistotu lásky a plnou důvěru. – Kéž odvaha svědčit o tobě, především milosrdenstvím k druhým, zaplaví naše srdce!
  (5 min. ticha)
 • Věčné Požehnání! – Prosíme nyní o požehnání pro každého z nás, celé naší farnosti: rodinám, hledajícím i těm, kteří ti ještě nedokáží vzdávat úctu a vděčnost. – Žehnej také našemu knězi / našim kněžím o. (jméno/jména). – Dopřej nám, abychom v síle tvého požehnání konali to, co od nás očekáváš.
Asi 20 min. před koncem se pomodlete společně litanii (příp. jinou krátkou modlitbu) na s. 39 (Modlitby: Služebníci Ježíšova Velekněžského Srdce); nebo na s. 10 (Prosby k Pánu žně PDF), následuje zvolání:

 

Kriste Veleknězi – Srdce Velekněžské, procházíme tebou k Otci,
do jeho Srdce roztrženého a do Srdce Ducha Svatého rozdrceného!
Prosíme za odpuštění a slibujeme ti plnost lásky, kterou jen ty v nás dokážeš žít! Amen.

 

(Na závěr se, prosím, pomodlete „Úkon odevzdání Služebníka“.)

 

Rozjímání k adoraci na DUBEN 2023

Drazí Služebníci – eucharistická srdce!
Stávejte se stále více paprsky, které vycházejí z našeho eucharistického slunce, z Krista!
Plnost radosti ve vašich srdcích, s. Kateřina 

 

 • Eucharistický Ježíši! – Smíme nyní hledět do tvé Tváře, na tvé Srdce, dáváš nám i našim kněžím tento vzácný čas jako čas veliké milosti! – Zapal nyní, prosíme, naše srdce touhou po tobě, svatostí svého života, svou božskou slávou! – Chválíme a velebíme tvé Srdce a děkujeme ti za všechno, co nám dáváš!
  (5 min. ticha podle situace)
 • Drahý Ježíši! – Jsi mezi námi jako tekoucí, nekonečný pokoj! – Jen v pokoji svých srdcí dokážeme správně rozlišovat, co je v každé situaci pro nás tvá svatá vůle. – Daruj nám i našim kněžím trpělivost a sílu kráčet za tebou v plné lásce, i když nerozumíme, nechápeme. – Naplň nás jistotou, že všechno vedeš a řídíš ty sám!
  (5 min. ticha)
 • Nejmilejší Ježíši! – Jsi největší rozkoší srdce každého z nás a přicházíš, abys nám opět ukázal, jak moc nás miluješ. – Již při křtu jsi nás oblékl do všeobecného kněžství. – Nauč nás společně s kněžími v síle tohoto kněžství přinášet denně na oltář tvého Srdce sebe samé se vším, co ti z lásky toužíme odevzdat.
  (5 min. ticha)
 • Nekonečný Bože! – Objímáme tvé Srdce, tvé božství, vždyť jsi naší svatostí! – Daroval jsi nám církev jako společenství, kde můžeme nacházet pochopení, jednotu a lásku. – Odevzdáváme ti tuto tvou nevěstu a každého z nás, vždyť každý z nás je církví. – Daruj nám i našim kněžím vytvářet radostné společenství místní církve, naší farnosti.
  (5 min. ticha)
 • Pane náš! – Jen ty víš, kolik bolesti a nedorozumění si nese každý z nás. – Daruj nám milost vše ti zde odevzdat z lásky s prosbou o posvěcení našich kněží. – Daruj nám diskrétnost ve všem tom, co myslíme a žijeme, abychom neztráceli nic z pokladů (zásluh), které si sbíráme do nebe, když utrpení neseme v tichosti svých srdcí.
  (5 min. ticha)
 • Trojjediné Srdce! – Přicházíme k tobě jako ti, kteří se denně modlí a obětují za svatost našich kněží. – Nyní tě chceme poprosit o nová kněžská povolání. – Ty znáš srdce každého člověka. – Prosíme, povolej si chlapce, kteří budou pružní pro volání tvého Srdce. – Daruj jim srdce pokorná, srdce slyšící tlukot Srdce tvého.
  (5 min. ticha)
 • Dotkni se nás, Lásko věčná! – Každý tvůj dotek je pro nás nesmírným darem lásky. – Jsme tví se vším, co jsme a co máme! – Daruj nám, prosíme, úplnou čistotu srdce, abychom v záři tvého světla viděli všechno, co pro nás činíš. – Prosíme, prozař náš pohled na všechno, co konáš v nás i skrze nás. – Kéž čistota tvého božství naplní životy nás i našich kněží.
  (5 min. ticha)
 • Věčné Požehnání! – Ty jsi Láska, která do nás vlévá skutečný a pravý Život. – Nyní opět chceš žehnat každému z nás, vydat se nám do krajnosti, dát nám všechno ze sebe i sám sebe v plnosti. – Společně s našimi kněžími přijímáme všechny tvé milosti s otevřeným srdcem! – S vděčností hledíme na tvou slávu, na tvůj majestát lásky!
Asi 20 min. před koncem se pomodlete společně litanii (příp. jinou krátkou modlitbu) na s. 39 (Modlitby: Služebníci Ježíšova Velekněžského Srdce); nebo na s. 10 (Prosby k Pánu žně), následuje zvolání:

 

Kriste Veleknězi – Srdce Velekněžské, procházíme tebou k Otci,
do jeho Srdce roztrženého a do Srdce Ducha Svatého rozdrceného!
Prosíme za odpuštění a slibujeme ti plnost lásky, kterou jen ty v nás dokážeš žít! Amen.

 

(Na závěr se, prosím, pomodlete „Úkon odevzdání Služebníka“.)