6. neděle postní 24. března 2024 – KVĚTNÁ NEDĚLE

  1. Dnes slavíme 6. neděli postní, tedy Květnou neděli.
  2. Dnešním dnem vstupujeme do Svatého týdne:
  • Ty, kdo se ještě nestihli před Velikonocemi vyzpovídat, vybízíme ke svátosti smíření, jež v našem kostele probíhá vždy 20 minut přede mší svatou, a to to ještě v pondělí, úterý a ve středu. Od Zeleného čtvrtku až do Velikonočního pondělí se v našem kostele zpovídat nebude.
  • Zelený čtvrtek (28. března) je den ustanovení svátosti kněžství a nejsvětější Eucharistie. Ráno mše svatá nebude a kostel bude zavřený. Teprve večer v 17 hodin oslavíme Památku poslední večeře Páně a vstoupíme do Svatého velikonočního tridua. Po bohoslužbě bude tiché bdění u Getsemanské zahrady do 2030.
  • Velký pátek (29. března) je den úmrtí a pohřbu Páně. Tento den je dnem přísného půstu. Ráno od 8 hodin bude pokračovat bdění v Getsemanské zahradě až do 1030 hodin, abychom se u konkatedrály, v 11 hodin, zapojili do pobožnosti Křížové cesty ulicemi Opavy.  Večer v 17 hodin oslavíme liturgii Památky umučení Páně,. Po ní bude přeneseno nejsvětější Tělo Páně do hrobu.  Tam se na závěr pomodlíme modlitbu prvního dne novény s Korunkou k Božímu milosrdenství. Svátost přijímání se uděluje pouze během večerní bohoslužby.  Sbírka tohoto dne je tradičně určena na údržbu chrámů ve Svaté zemi.  Po liturgii bude ještě možnost tiché soukromé adorace do 2030.
  • Bílá sobota (30. března) je zasvěcena bdění a očekávání zmrt­výchvstání Pána Ježíše. Ráno v 8 hodin začne výstav a adorace Těla Páně v hrobě, pak modlitba druhého dne novény s Korunkou k Božímu milosrdenství a po ní modlitba v tichu až do 18 hodin. Je pěkným zvykem, jestli se (kromě večerní bohoslužby) věřící zapojí třeba do půlhodiny adorace. Liturgie velikonoční vigilie začne v našem kostele v 19 hodin posvěcením ohně (proto si doneste svíce) a dalšími slavnostními obřady, jimiž vstoupíme do radostného slavení Zmrtvýchvstání Pána Ježíše.
  1. V neděli (31. března) je Boží hod velikonoční, tedy slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Mše svaté budou v našem kostele v 700, 800 a 930. Po mši v 8 hodin se pomodlíme novénu Korunkou k Božímu milosrdenství. Při mši svaté v 930 Chrámový sbor zazpívá velikonoční skladby Michaela a Josefa Haydna i Adama Michny. Mše svatá v Marianu bude v 11 hodin.  Pokrmy na velikonoční stůl, které si přinesete, budeme žehnat na závěr každé mše svaté.
  2. Jak v předsíní kostela na nástěnce, tak na webové stránce, včetně Facebooku, najdete podrobný rozpis velikonočních bohoslužeb.
  3. Přejeme Vám, ať Vás všechny tato posvátná doba Kristovy objeti a jeho vítězství duchovně obnoví, povzbudí a posílí.