Prodloužená vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého – modlitby a čtení

Vstupní antifona:                              srov. Řím 5,5; 18,11

Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého, který v nás přebývá. Aleluja.

Vstupní modlitba:

Modleme se.  Všemohoucí, věčný Bože,  ~  ty nám dáváš každoročně v období padesáti dnů znovu prožívat uskutečnění a naplnění velikonočního díla naší spásy.  ~  Nepřestávej sesílat dary svého svatého Ducha, aby tě lidé všech národů a jazyků společně chválili a oslavovali.  ~  Skrze tvého Syna, Ježíše Krista našeho Pána,  ~  neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věku.

První čtení:                            Gn 11,1-9

Čtení z první knihy Mojžíšovy.

Celá země byla jednotná v jazyku i slovech. Když (lidé) přitáhli od východu, nalezli rovinu v zemi Šinear a usadili se tam. Tu řekli jedni druhým: „Pojďme, udělejme si cihly a vypalme je v ohni!“ Cihel používali jako kamene a asfaltu jako malty. Řekli: „Pojďme, vystavme si město s velmi vysokou věží a proslavme se tím, abychom se nerozptýlili po celé zemi!“ Hospodin sestoupil, aby se podíval na město a na věž, kterou lidé stavěli. Hospodin řekl: „Všichni jsou jeden lid a mají jeden jazyk. A to je jen začátek jejich počínání! Pak jim nebude nic nemožného z toho, co se jim zamane udělat. Pojďme, sestupme a uveďme tam jejich jazyk ve zmatek, aby jeden druhému nerozuměl!“ A tak je Hospodin odtamtud rozptýlil po celé zemi a přestali stavět město. Proto mu bylo dáno jméno Babylón, poněvadž tam Hospodin zmátl jazyk celé země. Hospodin je odtamtud rozptýlil po celé zemi.

Mezizpěv po prvním čtení :                   Žl 33,10-11.12-13.14-15

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

Plány pohanů Hospodin maří,   ~  v nic uvádí myšlení národů.
Hospodinův úmysl trvá navěky,   ~  myšlenky jeho srdce po všechna pokolení.

Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin,   ~  blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.
Z nebe shlíží Hospodin,   ~  vidí všechny smrtelníky.

Z místa, kde sídlí, dívá se   ~  na všechny obyvatele země.
Každému z nich uhnětl srdce,  ~  uvažuje o všech jejich skutcích.

Modlitba po 1. čtení:

Modleme se.  Milosrdný Bože,  ~  dej, aby tvá církev shromážděná v Duchu Svatém byla zcela oddána tvé službě  ~  a upřímně se snažila o jednotu a svornost.  ~  Skrze Krista, našeho Pána.

Druhé čtení:                                                    Ex 19,3-8a.16-20b

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.

Mojžíš vystoupil k Bohu a Hospodin na něj zavolal z hory: „Tak řekneš Jakubovu domu a oznámíš synům Izraele: Sami jste viděli, co jsem udělal Egypťanům, jak jsem vás nesl na orlích křídlech a dovedl vás k sobě. Nuže, budete-li mě skutečně poslouchat a mou smlouvu zachovávat, budete mým vlastnictvím mezi všemi národy, neboť mně patří celá země. Budete mi královstvím kněží a svatým lidem. To jsou slova, která řekneš izraelským synům.“ Mojžíš přišel, svolal přední muže v lidu a předložil jim všechna tato slova, která mu přikázal Hospodin. Všechen lid svorně odpověděl: „Všechno, co mluvil Hospodin, splníme!“ Když nastalo ráno třetího dne, bylo slyšet hromobití, bylo vidět blesky i černý mrak nad horou a mohutně zazníval zvuk polnice. Všechen lid v táboře se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a zůstali stát na úpatí hory. Hora Sinaj byla celá zahalena v kouř, poněvadž Hospodin na ni sestoupil v ohni. Vystupoval z ní kouř jako dým z pece a celá hora se velmi třásla. Zvuk polnice se mocně šířil a sílil. Mojžíš začal mluvit a Bůh mu za hromu odpovídal. Hospodin sestoupil na horu Sinaj, na její vrchol, a povolal Mojžíše na vrchol hory.

Mezizpěv po druhém čtení :                   Žl 19,8.9.10.11

Pane, ty máš slova věčného života.

Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši,  ~  Hospodinův příkaz je spolehlivý,
nezkušenému dává moudrost.

Hospodinovy předpisy jsou správné,  ~  působí radost srdci,
Hospodinův rozkaz je jasný, osvětluje oči.

Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá navěky,  ~  Hospodinovy výroky jsou pravdivé,
všechny jsou spravedlivé.

Dražší jsou nad zlato, ~  nad hojnost ryzího zlata,  ~  Sladší jsou nad med, nad šťávu z plástů.

Modlitba po 2. čtení:

Modleme se.  Prosíme tě, Bože,  ~  ať na nás sestoupí síla Ducha Svatého,  ~  abychom měli stále na paměti tvou vůli a vždycky podle ní žili.  ~  Skrze Krista, našeho Pána.

Třetí čtení:                                                    Ex 19,3-8a.16-20b

Čtení z knihy proroka Ezechiela.

Hospodinova ruka na mně spočinula; Hospodin mě v duchu vyvedl a přivedl do širokého údolí, které bylo plné kostí. Pak mi poručil jít kolem nich – bylo jich totiž na širém poli velmi mnoho a byly již velmi vyschlé a řekl mi: „Synu člověka, mohou tyto kosti ožít?“ Odpověděl jsem: „Pane, Hospodine, ty to víš!“ Pak mi pravil: „Prorokuj o těchto kostech! Řekneš jim: Suché kosti, slyšte Hospodinovo slovo! Tak praví Pán, Hospodin, těmto kostem: Vdechnu vám dech (života) a znovu ožijete. Dám na vás zase šlachy, přikryji vás masem, potáhnu vás kůží, dám vám dech (života) a ožijete. Tak poznáte, že já jsem Hospodin.“ Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo rozkázáno. Když jsem prorokoval, nastal hluk, veliké chrastění, kosti se spojovaly jedna s druhou. Viděl jsem pak, jak se na nich objevily šlachy, vyrostlo maso, svrchu je potáhla kůže, ale nebyl v nich život. Potom mi řekl: „Prorokuj k dechu (života), prorokuj, synu člověka, a řekni dechu (života): Tak praví Pán, Hospodin: Přijď, dechu (života), od čtyř větrů a věj na tyto zabité, ať ožijí!“ Když jsem prorokoval, jak mi poručil, vešel do nich dech (života), ožili a postavili se na nohy – byl to velmi veliký zástup. Pak mi řekl: „Synu člověka, tyto kosti, to je celý Izraelův dům. Stále jen říkají: Uschly naše kosti, zhynula naše naděje, veta je po nás! Proto prorokuj a řekni jim: Tak praví Pán, Hospodin: Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás ven, můj lide! Vdechnu vám svého ducha a ožijete, usídlím vás ve vaší zemi, a tak poznáte, že já, Hospodin, jsem to řekl a vykonal praví Hospodin.“

Mezizpěv po třetím čtení :                   Žl 107,2-3.4-5.6-7.8-9

Oslavujte Hospodina, jeho milosrdenství trvá navěky.

Tak ať mluví vykoupení Hospodinem,  ~  ti, které vykoupil z nepřátelské moci,
které shromáždil ze zemí,  ~  od východu a od západu, ze severu a z jihu.

Bloudili na stepi, po pustině,  ~  nenašli cestu k městu, kde by mohli bydlet.
Hladověli a žíznili, * život v nich chřadl.

Tu volali ve své tísni k Hospodinu,  ~  a on je z jejich úzkostí vysvobodil.
Vedl je pravou cestou,  ~  aby došli do města, kde by mohli bydlet.

Ať chválí Hospodina za jeho milosrdenství,  ~  za jeho divy k dobru lidí,
neboť žíznivou duši ukojil,  ~  hladovou duši naplnil dobrými věcmi.

Modlitba po 3. čtení:

Modleme se.  Všemohoucí a milosrdný Bože,  ~  sešli nám svého Ducha Svatého,  ~  ať v nás přebývá svou milostí a učiní z nás chrám své slávy.  ~  Skrze Krista, našeho Pána.

Čtvrté čtení:                                                    Jl 3,1-5

Čtení z knihy proroka Joela.

Toto praví Pán: „Vyleji svého ducha na všechny lidi, vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít věštecké sny a vaši jinoši uzří vidění. Ale i na své služebníky a služebnice vyleji v oněch dnech svého ducha. Neochvějné úkazy způsobím na nebi i na zemi: krev, oheň a sloupy dýmu. Slunce se zatmí, měsíc zkrvaví, než přijde Hospodinův den, veliký a strašný. Spasí se ten, kdo bude vzývat Hospodinovo jméno, neboť na hoře Siónu, v Jeruza­lémě bude spása, jak pravil Hospodin. Mezi zachráněnými budou ti, které Hospodin povolá.“

Mezizpěv po čtvrtém čtení :                   Žl 104,1-2a.24+35c.27-28.29bc-30

Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země.

Nebo:  Alleluja.

Veleb, duše má, Hospodina!  ~  Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru velký!
Velebností a vznešeností ses oděl,  ~  světlem se halíš jako pláštěm.

Jak četná jsou tvá díla, Hospodine!  ~  Všechno jsi moudře učinil,
země je plná tvého tvorstva.  ~  Veleb, duše má, Hospodina!

Všichni čekají od tebe,  ~  že jim dáš obživu v pravý čas.
Ty jim dáváš, a oni sbírají,  ~  otvíráš ruku, a sytí se dobrými dary.

Hynou, když vezmeš jim život,  ~  a vracejí se do svého prachu.
Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni,  ~  a obnovuješ tvář země.

Modlitba po 4. čtení:

Modleme se.  Prosíme tě, Bože,  ať nás tvůj Duch naplní bohatstvím tvých darů a přetvoří nás svou mocí,  ~  abychom správně smýšleli a věrně konali tvou vůli.  ~  Skrze Krista, našeho Pána.

Chvalozpěv:

Sláva na výsostech Bohu.

Modlitba:

Modleme se.  Prosíme tě, všemohoucí Bože, ať na nás spočine světlo tvé slávy.  ~  Upevni svým svatým Duchem a naplň bohatstvím jeho darů všechny,  ~  kdo se působením tvé milosti narodili k věčnému životu.

Skrze tvého Syna, Ježíše Krista našeho Pána,  ~  neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého ~  žije a kraluje na věky věku.

Páté čtení:                                                    Řím 8,22-27

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.

(Bratři!) Víme, že celé tvorstvo zároveň sténá a spolu trpí až doposud. A není samo. I my, ačkoliv už máme první dary Ducha, i my sami uvnitř naříkáme a očekáváme své přijetí za syny, vykoupení našeho těla. Naše spása je (zatím pouze) předmětem naděje. Je-li však předmět naděje vidět, už to není naděje. Co už někdo vidí, jak by v to mohl doufat? Ale doufáme-li v něco, co ještě nevidíme, čekáme na to s vytrvalostí. Právě tak i Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a (Bůh), který zkoumá srdce, ví, co Duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s Boží vůlí.

Zpěv před evangeliem:

Aleluja.  Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.

Evangelium:                                         Jan 7,37-39

Slova svatého evangelia podle Jana.

V poslední, hlavní den svátků Ježíš stál v chrámě a hlasitě zvolal:  «Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, ten, kdo ve mě věří.  Jak říká Písmo: potečou proudy vod z jeho nitra.»  To řekl o Duchu,  jehož měli dostat ti, kdo v něho uvěřili.  Dosud totiž Duch nebyl dán,  protože Ježíš nebyl ještě oslaven.

Homilie

Vyznání víry:

Věřím v jednoho Boha.

Modlitba nad dary:

Prosíme tě, Bože,  ať sestoupí na tyto dary požehnání tvého Ducha,  ~  aby byla tvá církev skrze ně naplněna tvou láskou  a vydávala světu svědectví, že je povolán ke spáse. ~  Skrze Krista, našeho Pána.

Preface:

Pán s vámi.   I s tebou.   Vzhůru srdce.   Máme je u Pána.
Vzdávejme díky Bohu,  našemu Otci.   Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,  ~  dobré a spasitelné,  ~  svatý Otče,  ~  všemohoucí, věčný Bože,  ~  abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť tys o letnicích dovršil dílo našeho vykoupení,  ~  a těm, kteří se v Kristu stali tvými syny,  ~  sesíláš svého Svaté­ho Ducha.  ~  V něm dáváš své církvi život,  ~  v něm tě lidé nacházejí,  ~  v něm tě vyznávají všechny národy a jazyky.

A tak se ve světě šíří radost ze vzkříšení,  ~  a celý vesmír a mocné zástupy andělů zpívají píseň o tvé slávě a bez ustání volají:         Svatý, Svatý, Svatý

Antifona k přijímání                                          Jan 7,37

V poslední, hlavní den svátků Ježíš stál (v chrámě) a hlasitě zvolal: Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Aleluja.

Modlitba po přijímání:

Modleme se.  Stůj při nás, Bože, a dej, ať nás toto přijímání posilní,  ~  abychom planuli ohněm Ducha Svatého jako apoštolové o letnicích.  ~  Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Slavnostní požehnání:

Pán s vámi.                                                  I s tebou.

Bůh, Otec světel, osvítil učedníky Páně působením Utěšitele, Ducha Svatého:   ~  ať i vás zahrne dary svého Ducha  ~  a naplní vás svým požehnáním.                                Amen.

Ať oheň Ducha Svatého očistí vaše srdce  ~  a prozáří je jasem svého světla.              Amen.

Ať Duch pravdy, který různé národy sjednocuje ve víře,  ~  dovede také vás cestou víry  ~  k plnému poznání Boha.             Amen.

Požehnej vás všemohoucí Bůh,  Otec  i Syn  i Duch Svatý.
Amen.
Jděte ve jménu Páně.  Aleluja, aleluja.
Bohu díky.  Aleluja, aleluja.