Pastýřský list k 30. výročí založení Centra pro rodinu a sociální péči

Milí bratři a sestry,
zdravím vás o neděli, která ve svém označení nese rozměr veselí a radosti. Její latinský název zní Laetare podle vstupní antifony: „Laetare Jerusalem…“ „Vesel se, Jeruzaléme! Budete nasyceni ze zdroje útěchy.“ Důvodem k radosti o této neděli je pro nás jistě blízkost Velikonoc, protože právě Velikonoce – Kristova cesta přes Kalvárii ke vzkříšení, jsou pro nás zdrojem útěchy a naděje.
Pro nás v ostravsko-opavské diecézi může být o této neděli důvodem k oslavě a radosti také 30. výročí založení Centra pro rodinu a sociální péči. Toto Centrum vzniklo z pastorační potřeby, aby poskytovalo podporu rodinám a doprovázelo je. Začátky byly skromné, v malém, a dnes žasneme, jak se toto dílo rozrostlo. Proto je víc než pravděpodobné, že jste se mnozí s některou z aktivit Centra pro rodinu setkali. Ať už v podobě Školy partnerství, přípravy na manželství, Manželských večerů, nejrůznějších přednášek a kurzů, Manželských setkání, mediací, nebo aktivit pro seniory či služby střediska Výzva, které pomáhá rodinám s hendikepovanými dětmi. A to je jen část toho, co dnes Centrum pro rodinu ve své službě rodinám poskytuje a tak se jistým způsobem snaží naplnit vizi církve jako polní nemocnice, o které často mluví papež František. Centrum se osvědčilo jako útočiště pro manželské páry v krizi i místo pomoci rodinám v bezvýchodných situacích. Není vyhrazeno pro zdánlivě ideální rodiny, ale má doprovázet všechny rodiny na cestě k ideálu – žité Lásce.
V biblických textech této neděle zazněla také zmínka o rodině. Z početné betlémské rodiny Jesseho s osmi chlapci si Bůh skrze proroka Samuela volí toho nejmladšího – Davida, aby ho pomazal za krále nad Izraelem. Ukazuje tak, že v rodině má každý, i ten nejmladší, své důležité místo a své poslání. Ze stejného rodu jen o několik generací později přijde na svět Ježíš Kristus, který nás přivede do rodiny Božích dětí – církve. V ní má rodina své nezastupitelné místo jako prostor žité lásky, utváření vztahů a předávání víry. Evangelní úryvek pak vyprávěl o tom, jak do rodiny s nevidomým dospělým synem přináší Kristus světlo víry. Tímto světlem víry a evangelia je potřeba osvěcovat cestu rodiny také v dnešní době. Podle Kristova příkladu je potřeba se soucitem pečovat o její křehkost a rány. Chci poděkovat Centru pro rodinu, že v tomto smyslu plní a bude dále plnit své poslání. Služba rodině je i po třiceti letech stále potřebná, dokonce stále potřebnější.
V mnohém bychom ji mohli přirovnat ke službě svatého Josefa, jehož svátek si v těchto dnech připomínáme. On byl ochráncem Svaté rodiny. Bůh mu svěřil to nejcennější: svého Syna a jeho Matku. Centrum pro rodinu, chrání a podporuje v dnešní rozkolísané době to nejcennější – rodinu, jak k tomu vybízí papež František: „Podporujme rodinu!
Chraňme ji před tím, co narušuje její krásu! Přistupme k tomuto tajemství lásky a úžasem, diskrétně a láskyplně.“
Přestože je Centrum pro rodinu stále na cestě s rodinami a k rodinám, potřebuje pro svou službu také zázemí a střechu nad hlavou. Současné sídlo Centra v Ostravě-Vítkovicích už dosluhuje a to nejen kapacitou. Budovu totiž čeká demolice a na jejím místě se rozšíří Lékařská fakulta Ostravské univerzity. Stěhování je tedy nutné a nabízí příležitost vybudovat Centru nový domov, ve kterém bude dost místa pro všechny. V nejbližších týdnech tak bude zahájena rekonstrukce nového zázemí Centra pro rodinu poblíž ostravské Městské nemocnice. Tato rekonstrukce bude z velké části financována z dotace, ale i tak zůstává částka 12 milionů korun spoluúčasti a budu vám vděčný, když na tuto spoluúčast přispějete svým darem v dnešní sbírce. Už teď vám za každý váš dar děkuji.
Rád bych ale především poděkoval všem, kdo se na třicetileté cestě Centra pro rodinu a sociální péči podíleli. Někteří třeba jen několik měsíců jiní celá léta nebo i desítky let. Děkuji těm, kdo svou službou doprovázeli a doprovázejí rodinu v této době. Děkuji těm, kdo v této cestě s rodinami a k rodinám budou pokračovat dále, stejně tak i všem, kdo službu Centra pro rodinu podporují.
Svěřuji Centrum pro rodinu i všechny rodiny naší diecéze přímluvě svatého Josefa a všem vám na cestě k Velikonocům žehnám.
+ Martin David, apoštolský administrátor