Zmrtvýchvstání Páně

Ohlášky z neděle Zmrtvýchvstání Páně 4. dubna 2021

  • Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně, kterou končí svaté triduum a začíná Velikonoční oktáv.  Dnes a zítra, na Velikonoční pondělí, se mše svaté se slouží podle nedělního pořádku.
  • Od Velkého pátku v našem kostele prožíváme také novénu před svátkem Božího milosrdenství.  Příslušné modlitby s korunkou se modlíme každý den po mši v 8 hodin.  Zítra nebo během tohoto týdne můžete přinášet kartónové pokladničky s postní almužnou. Za tento charitní dar, který předáme na dobře úmysly, jsme vám moc vděční.
  • Za týden 2. nedělí velikonoční končí velikonoční oktáv. Je to svátek Božího milosrdenství, a proto po mši v 8 hodin se ještě naposledy pomodlíme korunku.                                          
    Jelikož je příští neděle druhá v měsíci, bude sbírka určena na nutné opravy kostela; letos bychom chtěli restaurovat interiér (presbytář), což nás bude stát kolem 1 000 000 Kč. Nemáme k tomu žádnou externí dotaci, proto spoléháme jenom na dobrovolné příspěvky Vás, věřících – za to zaplať Pán Bůh!
  • Děkujeme všem, kteří po celý půst podporovali naše farní přípravy na Velikonoce.  Děkujeme našim společenstvím za doprovod k pobožnostem křížové cesty, ministrantům, zpěvákům, varhaníkům. Velký dík panu kostelníku Michalovi a celému zástupu starostlivých mužů a žen, snažících se o úklid kostela, květiny, celou velikonoční výzdobu a také postavení Getsemanské zahrady a hrobu Pána Ježíše. 
  • Pán Ježíš za nás položil život, umřel na kříži a vstal z mrtvých.  Jedině v jeho ranách je naše zdraví.  Teď žije, abychom žili i my a žili věčně.  Kéž Ježíšovo vítězství přispěje k radosti a naději ve vašich srdcích i ve vašich rodinách.  Všem Vám, našim farníkům, přátelům a dobrodincům, přejeme my, vaši duchovní pastýři, hodně milostí milosrdného Pána.