Titulní foto
Neděle 26.5.2019

Terciáři

DRUHÉ FRANTIŠKÁNSKÉ SETKÁNÍ RODIN - POSLÁNI DO SVĚTA

Od čtvrtka 23.8 do neděle 26.8.2012 se v opavském minoritském klášteře uskutečnilo 2. Františkánské setkání rodin, tentokrát s tématem korespondujícím s Rokem biřmování, a to “Posláni do světa.” Setkání se zúčastnilo všech jedenáct párů, které přijely (či přišly) vloni, k nim se pak přidalo pět párů nových - opavští i “přespolní.” Celkový počet účastníků se tak vyšplhal na 32 dospělých a 51 dětí, nepočítaje v to otce Kryštofa, organizační tým a pečovatele, kteří se obětavě starali o děti, aby si mohli rodiče v klidu vyslechnout přednášky a účastnit se skupinek.

První den programu - tematicky zaměřený na Austrálii a Oceánii - byl věnován vzájemnému seznámení se. Součástí byly i hry, do nichž byly zapojeny celé rodiny. Prostřednictvím hry byly také jednotlivé páry seznámeny s rozdělením do skupinek. Jednotícím prvkem her byla právě Austrálie, u dětí se setkalo s úspěchem pojídání perníčku (který měl reprezentovat listy blahovičníku - potravy medvídka koaly), dospělí se zase pobavili u předčítání krkolomného (výstižnější by bylo říci jazykolomného) textu. Společné odpoledne bylo pak završeno večeří a krátkou pobožností, do které se aktivně zapojily i děti.

V pátek se účastníci setkání přesunuli z Austrálie a Oceánie do Ameriky - tedy zejména děti, pro které byla připravena jízda na konících a různorodé hry a soutěže s indiánskou tématikou. Dospělí měli možnost vyslechnout dvě velmi obohacující přednášky paní Františky Böhmové, která v dopoledním i odpoledním bloku mluvila o Duchu svatém.

V dopolední přednášce hovořila i za pomoci symbolů o různých aspektech Ducha svatého - Posvětitel, který nás posvěcuje, aby naše duše odrážela podobu Boží; Dárce života, který má dost síly na to, aby dal rozkvést i té největší poušti v našem srdci; Osvětitel, jenž nám má svítit na Krista, abychom ho lépe poznávali; Přímluvce, který s námi zůstává a ukazuje nám, za co a jak se máme modlit; Ten, který inspiruje; Utěšitel, jenž nám snímá z očí závoj smutku, který je mezi námi a Bohem; Oheň /Radost/ - oheň, kterým nás Duch sv. zapaluje; Duch sv. jako Holubice - holubice, která je symbolem modlitby a Duch sv. jako holubice, která na svých křídlech vynáší naši modlitbu k Otci; Vánek / Vítr - symbol svobody - Duch Boží vane, kam chce a i nás uvádí do svobody. V odpolední přednášce pak paní Františka mluvila o působení Ducha svatého v životě každého z nás a posluchače oslovila nejen množstvím bohatých myšlenek, ale i svým vlastním, upřímným svědectvím. Po obou přednáškách následovaly skupinky, v nichž se měly manželské páry možnost jednak lépe poznat, jednak sdílet své dojmy z přednášek a zamyslet se nad připravenými otázkami. Po odpoledním programu následovala mše svatá, večeře a na závěr pak společné zakončení dne při modlitbě v kostele.

V sobotu se děti při své “misijní cestě kolem světa” přesunuly do Afriky. V rámci tohoto putování nejen soutěžily a hrály hry, ale také malovaly “misijní pohlednice” a měly možnost vyslechnout si povídání a shlédnout prezentaci o misionářské práci v Africe. Pro dospělé si připravil přednášku otec Stanislav Jaromi OFMConv. Přednáška byla věnována františkánství a ekologii, v rámci skupinek pak měli účastníci za úkol zamyslet se nad tím, zda mohou inspirovat myšlenky sv. Františka i nás, zda nám mohou pomoci k přetvoření křesťanského názoru na svět, co by sv. František pověděl v nejvážnějších ekologických problémech naší doby a zda se rozchází cesta sv. Františka a cesta dnešního člověka. Odpoledne bylo věnováno předávání víry v rodině, přednášku měli manželé Stanislav a Dana Skřičkovi z Brna. Náplní přednášky bylo nejen sdělení vlastních zkušeností, ale především předestření určitých principů, které přednášející pár považuje při výchově dětí k víře za stěžejní. I po této přednášce následovalo sdílení ve skupinkách, při němž si manželé pochopitelně mohli vyměnit nejen dojmy z přednášky, ale také své vlastní zkušenosti týkající se tématu. Po mši svaté opět následovala společná večeře, po ní byl pak připraven Africký večer. Rodiny se sešly venku u ohně, na programu byly “africké” tance, do nichž se v přátelské a uvolněné atmosféře zapojily celé skupinky (s využitím tradičních i méně tradičních hudebních nástrojů). Byly také vyhlášeny výsledky soutěže starších dětí a děti prodávaly pro misie určené pohlednice, které ten den nakreslily. Den byl pak opět zakončen společnou závěrečnou modlitbou, tentokrát pod širým nebem.

V neděli se děti, byť jen nakrátko, přesunuly na největší kontinent, a to do Asie. Rodičovský program byl věnován reflexi setkání a zejména pak “burze nápadů”, kdy měl každý pár možnost seznámit ostatní se svými zkušenostmi a nápady týkajícími se předávání víry v rodině. Velmi užitečné byly zejména tipy na různé webové stránky, na nichž je možné najít množství materiálu k (nejen) domácí katechezi - např. www.kanan.cz nebo www.deti.vira.cz. Následovalo společné slavení mše svaté, při níž si manželé připomněli, že jsou posláni, aby se navzájem milovali a aby milovali své děti.

Stejně jako setkání v roce 2011 umožnilo i to letošní zúčastněným rodinám prožít určitou “dovolenou” - nejen vzdálit se na několik dní od starostí všedního dne, ale hlavně se duchovně občerstvit, načerpat inspiraci a získat nové podněty, v neposlední řadě pak také strávit čas ve společenství a lépe se vzájemně poznat. Vřelý dík patří všem, kteří se podíleli na organizaci setkání, zejména otci Kryštofu Skibińskému a Blance Alžbětě Závorkové. Velké díky však náleží v první řadě Duchu svatému, který nás celým setkáním provázel.

Irena a Zbyněk Moravcovi

Vydáno:23.10.2012 Zobrazeno:2073
Farnost Svatého Ducha | Konvent minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185