Čtvrtek 15.11.2018

Kronika

První františkánské setkání rodin

Ve dnech 18.-21. 8 2011 probíhalo v  minoritském klášteře v Opavě 1. Františkánské setkání rodin. Jedenáct rodin s dětmi se sešlo, aby se mohli navzájem sdílet, načerpat nové duchovní impulzy i rady do manželského života.

Na programu byly dvě duchovní přednášky otce kapucína Bonaventury Štivara. První byla věnována Františkánské spiritualitě a smyslu našeho života, druhá pak životu františkánské spirituality v rodině. Myšlenky i slova otce Bonaventury byly velice hluboké, ale i jasné a přehledné. Smyslem našeho života má být moje vlastní spása. Je důležité naučit se ztišit v osobní modlitbě a vnímat, že Bůh chce promlouvat právě ke mně svým jedinečným způsobem, chce být se mnou v mých osobních problémech a starostech a je to právě On, kdo by měl být první, s kým budu o všem hovořit. I svatý František odesílal své bratry při problémech, aby je řešili právě s nebeským Otcem. Pokud budu hovořit s Hospodinem, mnohem lépe pak budu moci určit, zda impulzy a vnuknutí, která ke mně přicházejí, pochází od Pána, andělů nebo zda chce ke mně lstivě promlouvat ďábel. Bylo by třeba hodně prostoru, aby zde byly obsaženy všechny úžasné myšlenky, které nám otec Bonaventura předal.

Další dvě přednášky se týkaly manželství. Manželé Kateřina a Petr Kučerkovi se s námi podělili o to, jak žijí své křesťanské manželství a manželé Viola a Augustin Svobodovi přednášeli o Odpuštění. Z myšlenek uvádím jednu zvláště oslovující: Láska k partnerovi je důležitější než moje pravda. Ve chvílích, kdy si ublížíme, není nutné, aby s omluvou jako první přišel ten, který se provinil více, ale ten, kdo má větší sílu, protože tak mnohdy svého partnera osvobodí z pout, která mu právě jeho provinění nasazuje. Moje odpuštění ho osvobozuje a dává sílu k omluvě. A jistě známý verš z Písma: „Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce..." nám jasně říká, že právě takto si to přeje Ježíš.

O své dojmy z přednášek, ale i o vlastní zkušenosti se mohli manželé podělit ve skupinkách.

Během těchto necelých čtyř dní jsme mohli prožít i radostný večer plný písniček, scének a her, které prožívaly celé rodiny společně, stejně jako nádhernou pobožnost smíření, kterou nás provázel otec Kryštof Skibiński. Byla to příležitost vzpomenout si díky dětem, které nacvičily scénky o arše Noema, přechodu Izraelitů přes moře a uzdravení slepého, na tyto biblické události, které nám přibližují, jak milosrdný a laskavý je k nám Hospodin; prožili jsme také chvíle ztišení před Nejsvětější Svátostí a měli jsme se možnost očistit a setkat se s odpouštějícím Kristem ve svátosti smíření.

Vyvrcholením každého dne byla Eucharistie, kterou svatý František tolik miloval. Sloužili je pro nás otec provinciál Bogdan Sikora, otec Sebastian Kopeć, otec Sebastian Gruca a otec Kryštof Skibiński. Při poslední mši svaté měli manželé možnost obnovit svůj manželský slib a byli obdarováni bílým rouchem, které je znovu spojilo a které jim kolem krku zavěsily jejich vlastní děti.

Přednášky i skupinky mohli manželé prožívat sami bez dětí. V této době měly jejich ratolesti zajištěno hlídání obětavými pečovateli, kteří pro ně připravili i bohatý program. Děti se účastnily katechezí i radostných a veselých soutěží v klášterní zahradě.

Velké díky patří otci Kryštofu Skibińskému, který celé setkání pro rodiny zorganizoval, a také všem, kteří se na něm podíleli viditelně i skrytě. Bylo to velké Boží dílo, na které ti, kteří je směli prožít, budou dlouho vzpomínat a určitě si přejí, aby mělo pokračování.

Za všechny zúčastněné Blanka Alžběta Závorková OFS

Vydáno:1.9.2011 Zobrazeno:7478

Bohoslužby

Minoritský kostel Svatého Ducha v Opavě

Neděle - 7:00; 8:00; 9:30
Pondělí - 8:00
Úterý - pátek - 8:00; 17:00
Sobota - 8:00

Zpověď

20 minut
před každou mší svatou

Pobožnosti

Pobožnost k Božímu milosrdenství
1. neděle v měsíci v 15:00h

Pobožnost k sv. Antonínovi
Každé úterý po mši svaté, která začíná v 8.00 h

Křížová cesta
Každý pátek v postní době v 17:45 h

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
1. pátek v měsíci po mši sv., která začíná v 8:00 h

Májové pobožnosti
Pondělí a sobota - po mši svaté, která začíná v 8:00 h
Úterý - pátek po mši sv., která začíná v 17:00 h

Fatimská pobožnost
Každý 13. den v měsíci (pouze od května do října)
- 16:15 modlitba růžence
- 17:00 mše svatá
- pobožnost a průvod

Adorace Nejsvětější Svátosti
Každá středa 16:30 - 17:00

 
Konvent Minoritů v Opavě | Masarykova 39, 746 01 Opava | Tel.: 595 532 185 | Napište nám: Kontaktní formulář